Gratis verzending vanaf €35,-
Unieke producten
Milieuvriendelijk, hoogste kwaliteit
Professioneel advies: 085 - 743 03 12

Privacyverklaring

Autorijschool Vrancken vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Inleiding

In dit privacy statement beschrijft Autorijschool Vrancken (hierna: “Vrancken” of “wij”), gevestigd te Veldhoven, hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde in formatie as een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Autorijschool Vrancken beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken?

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren. Aan ons verstrekte gegevens: Als u met Autorijschool Vrancken een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:
• Naam en adres;
• Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadres);
• Financiële gegevens (bankrekening-informatie e.d.)

 

Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten.

Als u gebruik maakt van diensten van Autorijschool Vrancken of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

• gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
• uw communicatievoorkeuren en instellingen;
• surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit privacy statement);
• klanttevredenheidsgegevens;

 

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Autorijschool Vrancken hun persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerking grondslagen en gerechtvaardigde belangen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van Autorijschool Vrancken of een derde Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

 

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Autorijschool Vrancken verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke, en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
• Het afhandelen van aanvragen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en afhandeling [grondslag: 2, 5].
• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
• Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
• Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
• Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
• Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
• Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

 

Delen met derden

Autorijschool Vrancken deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.
Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:
• derden als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3];
• derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5]

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als u klant bent bij Autorijschool Vrancken of interesse blijft tonen in de diensten van Autorijschool Vrancken, wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

 

In kaart brengen websitebezoek (Cookies)

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies of verstrekking hiervan aan derden wenst, kunt u dit weigeren.

 

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
• het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van verwerking;
• het recht op dataportabiliteit;

 

Beveiliging en bescherming van gegevens

Autorijschool Vrancken past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Autorijschool Vrancken heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met: Autorijschool Vrancken, Berg 120, 5508 AZ te Veldhoven. Tel. 06-54261311 – www.autorijschool-vrancken.nl/contact

 

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. U wordt indien noodzakelijk op de hoogte gebracht van een wijziging. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit statement is voor het laatst herzien op 8 februari 2023.