Gratis verzending vanaf €35,-
Unieke producten
Milieuvriendelijk, hoogste kwaliteit
Professioneel advies: 085 - 743 03 12

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Autorijschool Vrancken worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Onze wederpartij wordt hierna “cursist”genoemd.
 • Autorijschool Vrancken biedt een van de volgende diensten aan de cursist aan:
  1. pakketopleiding met een minimale duur van 2 maanden met een vastgelegd aantal van 22 rijlessen waarbij het proefexamen (tussentijdse toets) en het examen zijn inbegrepen, alsmede de online theoriecursus en het eerste theorie-examen
  2. een rijopleiding met een onbepaalde duur en een onbepaald aantal rijlessen, waarbij noch de theoriecursus noch het (proef)examen zijn inbegrepen
 • Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

 

Overeenkomsten

 • In het geval dat van een van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden van toepassing.
 • In het geval dat van strijd tussen in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, en andere schriftelijk van overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

 

Verplichtingen Autorijschool Vrancken

 • Er wordt rijles gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM)
 • De cursist zoveel mogelijk rijles krijgt van dezelfde rij-instructeur
 • De examenaanvraag uiterlijk 2 weken na het met de cursist gevoerde overleg dat het examen kan worden aangevraagd en de cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen en van het examen ad EUR 225,- heeft voldaan aan Autorijschool Vrancken, is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheidsbewijzen (BNOR)
 • De cursist op de datum en tijd waarvoor hij en/of zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van het examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij en/of zij rijles heeft gekregen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type

Verplichtingen Cursist

 • Hij/zij moet tijdens de rijles aanwezig zijn; Indien de cursist niet binnen 15 minuten van het afgesproken tijdstip op de met de rij-instructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij/zij geen recht op vervangende rijles en wordt de rijles in rekening gebracht.
 • Een rijles die hij/zij niet kan volgen, dient minimaal 48 uur van tevoren, voor aanvang van de rijles afgezegd te worden. Hierbij is de zondag evenals erkende feestdagen niet inbegrepen. Wanneer de cursist de rijles niet tijdig afzegt heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles en brengt Autorijschool Vrancken de dat moment geldende rijlesprijs in rekening.
 • De cursist dient de aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • De cursist moet bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat overleggen
 • De cursist moet nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het (proef)examen deelnemen, anders wordt de rijles en/of het examen niet afgenomen en wordt dit bij de cursist in rekening gebracht
 • De cursist moet minimaal de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt voor aanvang van de eerste rijles

 

Betaling

 • De betaling dient contant of per bankoverschrijving te geschieden. De cursist behoudt zich het recht voor een op zijn/haar verzoek foutief geïncasseerd bedrag te laten terugboeken.
 • Autorijschool Vrancken is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding haar lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dit geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 • Wanneer de betaling geschied per overschrijving, dient het overeengekomen bedrag 14 dagen na de eerste les of de eerste lesperiode te zijn ontvangen door Autorijschool Vrancken. Wanneer dit niet het geval is brengt Autorijschool Vrancken een extra bedrag van EUR 12,- in rekening t.b.v. administratiekosten .
 • Autorijschool Vrancken is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te rekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te overhandigen.

 

Examen

 • De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen moeten aan Autorijschool Vrancken zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.
 • Autorijschool Vrancken behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen i.v.m. door haar af te nemen examens.
 • Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij/zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten van een nieuw examen voor rekening van de cursist.
 • Autorijschool Vrancken zal – op verzoek van de cursist- zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van een van de onderstaande gebeurtenissen:
 1. een familielid tot en met 2e graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden en de begrafenis /crematie nog niet heeft plaats gevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen
 2. het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking is
 3. het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking is.

 

Ontbinding

 • de cursist heeft het recht zich te ontbinden van de gesloten overeenkomst, wanneer de cursist dit besluit, voordat hij/zij een praktijkles heeft afgenomen bij Autorijschool Vrancken.
 • Mocht de cursist zich, nadat de eerste rijles heeft plaats gevonden de overeenkomst willen ontbinden, kan dat alleen tegen een vergoeding van 70 % van de niet afgenomen rijlessen. Examen en tussen tijdse toets worden tegen inkoopprijs, van de op dat moment bij hert CBR geldende tarief vergoed.
 • Autorijschool Vrancken kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zodanig dringende redenen dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Autorijschool Vrancken verplicht de reeds betaalde lesgelden, waarvoor de cursist nog geen rijles heeft gehad, te restitueren

 

Vrijwaring

 • Autorijschool Vrancken vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaats gevonden. Voorvallen, die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, evenals bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden door de cursist, zijn van de vrijwaring uitgezonderd
 • Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Autorijschool Vrancken volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen

 

Lesplanning

 • de cursist plant zelf zijn/haar lessen via de rijlesplanner dan wel in overleg met de instructeur.
 • Dit houdt in dat de cursist zelf verantwoordelijk is voor de planning en doorloop hiervan

 

 

 

ZAKELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RIJSCHOLEN BOVAG

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 15 mei 2019. 

Zij gelden voor alle overeenkomsten tussen ondernemer en haar opdrachtgevers. Opdrachtgever handelt bij het sluiten van de overeenkomsten voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit valt. Onder ‘cursist’ dient -indien van toepassing- ook de opdrachtgever die zelf cursist is te worden verstaan. Opdrachtgever is gehouden om de verplichtingen uit artikel 1 lid 2 op te leggen aan medewerkers van opdrachtgever die cursist van de ondernemer zijn. Opdrachtgever dient eveneens toe te zien op de nakoming daarvan door deze cursisten. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig wanneer deze door ondernemer en opdrachtgever schriftelijk zijn vastgelegd. Met afwijkingen worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld en ook het annuleren van een gesloten overeenkomst. Ondernemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en overeenkomsten van ondernemer, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden. Ondernemer wijst uitdrukkelijk de eventueel door opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. 

Artikel 1 – De overeenkomst. De verplichtingen van de cursist

1. In de overeenkomst staat welke training de cursist volgt: – een theorietraining, zowel een- als meerdaags- een praktijktraining, zowel een- als meerdaags 

– of een ander training. 

De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk (in geschrift of elektronisch) vastgelegd. De opdrachtgever krijgt een afschrift van de overeenkomst. 

2.a. Het afzeggen van een training moet tijdens de kantooruren van ondernemer gebeuren en dit moet persoonlijk door cursist of opdrachtgever op het kantoor van de ondernemer, telefonisch 

of per email worden gedaan.

2.b. De cursist moet het met ondernemer afgesproken schema nakomen en zich houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor een training. Ondernemer zal vijftien extra minuten wachten. 

2.c. Komt cursist niet, zonder tijdig te hebben afgezegd, dan moet opdrachtgever voor de niet door cursist afgenomen training betalen. 

2.d. Opdrachtgever betaalt de volledige prijs als een training door cursist wordt afgezegd binnen 72 uur van de afgesproken tijd. (Zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur.) 

2.e. Een te laat afgezegde training wordt niet in rekening gebracht als er sprake is van een dringende reden, zoals een ernstig ongeval / ernstige ziekte of overlijden van cursist, alsmede een ernstig ongeval / ernstige ziekte / of overlijden van familie in de 1e en 2e graad of van zijn huisgenoten.

2.f. Cursist moet alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de training opvolgen. 

2.g. Cursist moet een geldig legitimatiebewijs en als dit vereist is ook een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) kunnen tonen bij een toets. Bovendien moet de cursist bij een transportopleiding voorafgaand aan een les een geldig en relevant rijbewijs kunnen tonen.

2.h. Voordat met de training wordt begonnen, moet de cursist op tijd afstemming hebben gezocht met het examenbureau over relevante gezondheidsklachten. Als de cursist dit niet heeft gedaan, is de ondernemer niet aansprakelijk als de training vervolgens moet worden onderbroken of gestopt.

2.i. De cursist moet melden als hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontnomen. Meldt de cursist dit niet, dan is ondernemer niet aansprakelijk voor de gevolgen ervan. Blijkt wegens een praktijktraining of een praktijktoets dat het rijbewijs van een cursist was ingevorderd, of verzwijgt cursist een vonnis van de rechter waarin staat dat hij geen motorvoertuig mag besturen, dan zal opdrachtgever alle opgelegde boetes moeten betalen en moet hij de financiële consequenties die dit voor de ondernemer heeft dragen. Opdrachtgever vrijwaart ondernemer hiervoor. 

2.j. Weet cursist van een feit of een omstandigheid waardoor hij er redelijkerwijs rekening mee zou moeten houden dat opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet na zal (kunnen) komen dan moet hij dit meteen aan ondernemer vertellen. (Een van de mogelijke voorbeelden waarvoor een meldingsplicht bestaat, is als opdrachtgever de beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of een gedeelte daarvan).

Artikel 2 – Prijzen, prijswijzigingen, uitblijvende betaling, 

bezwaren tegen facturen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.

2. Nadat de overeenkomst is afgesproken, kan er iets veranderen waardoor de ondernemer de prijs zal verhogen. Het gaat om omstandigheden zoals een gewijzigde heffing door de overheid (bijvoorbeeld belastingen) een verhoogd leges van het exameninstituut, of om gestegen kosten vanwege arbeidslonen, sociale lasten of andere arbeidsvoorwaarden. 

3. Een prijswijziging is geen grond voor het ontbinden van de overeenkomst. 

4. Als opdrachtgever de overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft betaald, dan hoeft ondernemer opdrachtgever niet in gebreke te stellen. Ondernemer mag vanaf de dag dat had moeten zijn betaald per dag de wettelijke rente voor handelstransacties berekenen en dit mag worden verhoogd met het bedrag van 3% van het niet betaalde bedrag. Daarnaast heeft ondernemer andere rechten. Als ondernemer een derde moet inschakelen om zijn vordering op de opdrachtgever te kunnen incasseren, dan komen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten hiervan voor rekening van cursist. De buitengerechtelijke kosten worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van €114,-. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling, dient opdrachtgever de daadwerkelijke kosten te voldoen. Daarnaast kan de ondernemer schadevergoeding vorderen. 

5. Bezwaren tegen de aan opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf werkdagen na de vervaldatum bij aangetekend schrijven ter kennis van ondernemer worden gebracht. Indien niet binnen deze termijn bezwaar is gemaakt tegen een factuur, wordt de cursist geacht met de verzonden factuur in te stemmen. 

Artikel 3 – Ontbinding overeenkomstOndernemer kan de overeenkomst helemaal of deels per direct ontbinden of opschorten, als het volgende zich voordoet:

– bij overlijden opdrachtgever/ natuurlijke persoon of cursist;

– bij uitspreken of aanvraag surseance van betaling opdrachtgever;

– bij uitspreken of aanvraag faillissement opdrachtgever;

– bij staking bedrijfsvoering opdrachtgever;

– bij beslaglegging vermogen opdrachtgever;

– bij verliezen beschikkingsbevoegdheid over (gedeelte) vermogen door opdrachtgever.

Dit kan zonder ingebrekestelling, zonder een rechter en zonder dat ondernemer zijn andere rechten verliest. In deze gevallen is ook iedere vordering van ondernemer op opdrachtgever per direct en helemaal op te eisen. Dit zonder dat ondernemer een schadevergoeding moet betalen. Artikel 4 – Overmacht 

1. Wordt het uitvoeren van een overeenkomst voor ondernemer wegens overmacht moeilijk of onmogelijk, dan mag hij deze overeenkomst (voor zover deze nog niet is uitgevoerd) schriftelijk ontbinden. Ondernemer omschrijft de omstandigheden die het uitvoeren van deze overeenkomst verhinderen of onmogelijk maken. 

2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt bijvoorbeeld verstaan: 

– oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage; 

– brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen; 

– bedrijfsstoring van welke aard dan ook; 

– boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij ondernemer in dienst zijnde werknemers; 

– niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden die door ondernemer zijn ingeschakeld; 

– belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid; 

– epidemieën; 

– elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de ondernemer wordt belemmerd, of ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden verlangd. 

3. Het in dit lid bepaalde geldt ook wanneer dit soort omstandigheden andere door ondernemer ingeschakelde derden treffen. 

4. Als zich aan de kant van ondernemer een overmachtssituatie voordoet, stelt hij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. Via een schriftelijke mededeling waarin staat of het uitvoeren van de overeenkomst nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn. 

5. Gaat het alsnog leveren van de dienst vanwege overmacht langer duren dan de afgesproken leveringstermijn plus drie maanden, dan mag de overeenkomst schriftelijk ontbonden worden. Dat dit aan de orde is, zal duidelijk worden nadat opdrachtgever een mededeling zoals bedoeld in lid 3 heeft ontvangen. Vervolgens start er een periode van een week, waarbinnen de ene partij aan de andere partij schriftelijk zou kunnen gaan melden, dat er wordt ontbonden. Er hoeft geen schadevergoeding te worden betaald. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1. Ondernemer draagt de kosten voor andere verkeersovertredingen dan bedoeld in artikel 1 lid 2 onder i die cursist pleegt tijdens praktijktrainingen en praktijktoetsen. Ondernemer vrijwaart cursist ook voor aanspraken van derden wanneer er op die momenten botsingen, aanrijdingen of overrijdingen gebeuren. Deze vrijwaring geldt niet bij opzet / grove schuld van cursist en ook niet als cursist alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

2. Cursist en/of opdrachtgever kan -in aanvulling op lid 1- richting de ondernemer alleen aanspraak maken op het vergoeden van die schade, die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van ondernemer in de uitvoering van zijn verplichtingen wegens de overeenkomst. (Een toerekenbare tekortkoming wordt ook wel een wanprestatie genoemd).

3. Gevolgschade of indirecte schade van de cursist en/of opdrachtgever wordt niet vergoed. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), of dat er geen winst is geweest. Dat er verlies is geleden. Dat er sprake is van persoonlijke of immateriële schade. 

4. Dit artikel is bedoeld om een schadeplafond te geven. Als de ondernemer schade zal moeten gaan vergoeden, dan geldt dat er nooit een bedrag voor vergoeding in aanmerking zal komen dat hoger is dan het maximaal verzekerde bedrag, of het redelijkerwijs te verzekeren bedrag. 

5. Iedere andere vordering van schadevergoeding, op welke basis dan ook, is uitgesloten.

6. Cursist en/of opdrachtgever vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken van derden, tenzij ondernemer volgens dit artikel aansprakelijk is. 

Artikel 6 – Toepasselijk recht Op elke rechtsverhouding tussen ondernemer en opdrachtgever en/of cursist is Nederlands recht van toepassing.

Versie mei 2019