Gratis verzending vanaf €35,-
Unieke producten
Milieuvriendelijk, hoogste kwaliteit
Professioneel advies: 085 - 743 03 12

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Autorijschool Vrancken worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Onze wederpartij wordt hierna “cursist”genoemd.
 • Autorijschool Vrancken biedt een van de volgende diensten aan de cursist aan:
  1. pakketopleiding met een minimale duur van 2 maanden met een vastgelegd aantal van 22 rijlessen waarbij het proefexamen (tussentijdse toets) en het examen zijn inbegrepen, alsmede de online theoriecursus en het eerste theorie-examen
  2. een rijopleiding met een onbepaalde duur en een onbepaald aantal rijlessen, waarbij noch de theoriecursus noch het (proef)examen zijn inbegrepen
 • Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

 

Overeenkomsten

 • In het geval dat van een van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden van toepassing.
 • In het geval dat van strijd tussen in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, en andere schriftelijk van overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

 

Verplichtingen Autorijschool Vrancken

 • Er wordt rijles gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM)
 • De cursist zoveel mogelijk rijles krijgt van dezelfde rij-instructeur
 • De examenaanvraag uiterlijk 2 weken na het met de cursist gevoerde overleg dat het examen kan worden aangevraagd en de cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen en van het examen ad EUR 225,- heeft voldaan aan Autorijschool Vrancken, is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheidsbewijzen (BNOR)
 • De cursist op de datum en tijd waarvoor hij en/of zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van het examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij en/of zij rijles heeft gekregen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type

Verplichtingen Cursist

 • Hij/zij moet tijdens de rijles aanwezig zijn; Indien de cursist niet binnen 15 minuten van het afgesproken tijdstip op de met de rij-instructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij/zij geen recht op vervangende rijles en wordt de rijles in rekening gebracht.
 • Een rijles die hij/zij niet kan volgen, dient minimaal 48 uur van tevoren, voor aanvang van de rijles afgezegd te worden. Hierbij is de zondag evenals erkende feestdagen niet inbegrepen. Wanneer de cursist de rijles niet tijdig afzegt heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles en brengt Autorijschool Vrancken de dat moment geldende rijlesprijs in rekening.
 • De cursist dient de aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • De cursist moet bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat overleggen
 • De cursist moet nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het (proef)examen deelnemen, anders wordt de rijles en/of het examen niet afgenomen en wordt dit bij de cursist in rekening gebracht
 • De cursist moet minimaal de leeftijd van 16,5 jaar te hebben bereikt voor aanvang van de eerste rijles

 

Betaling

 • De betaling dient contant of per bankoverschrijving te geschieden. De cursist behoudt zich het recht voor een op zijn/haar verzoek foutief geïncasseerd bedrag te laten terugboeken.
 • Autorijschool Vrancken is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding haar lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dit geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 • Wanneer de betaling geschied per overschrijving, dient het overeengekomen bedrag 14 dagen na de eerste les of de eerste lesperiode te zijn ontvangen door Autorijschool Vrancken. Wanneer dit niet het geval is brengt Autorijschool Vrancken een extra bedrag van EUR 12,- in rekening t.b.v. administratiekosten .
 • Autorijschool Vrancken is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te rekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te overhandigen.

 

Examen

 • De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen moeten aan Autorijschool Vrancken zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.
 • Autorijschool Vrancken behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen i.v.m. door haar af te nemen examens.
 • Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij/zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten van een nieuw examen voor rekening van de cursist.
 • Autorijschool Vrancken zal – op verzoek van de cursist- zorg dragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van een van de onderstaande gebeurtenissen:
 1. een familielid tot en met 2e graad van de cursist of van de rij-instructeur is overleden en de begrafenis /crematie nog niet heeft plaats gevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen
 2. het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking is
 3. het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking is.

 

Ontbinding

 • de cursist heeft het recht zich te ontbinden van de gesloten overeenkomst, wanneer de cursist dit besluit, voordat hij/zij een praktijkles heeft afgenomen bij Autorijschool Vrancken.
 • Mocht de cursist zich, nadat de eerste rijles heeft plaats gevonden de overeenkomst willen ontbinden, kan dat alleen tegen een vergoeding van 70 % van de niet afgenomen rijlessen. Examen en tussen tijdse toets worden tegen inkoopprijs, van de op dat moment bij hert CBR geldende tarief vergoed.
 • Autorijschool Vrancken kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zodanig dringende redenen dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Autorijschool Vrancken verplicht de reeds betaalde lesgelden, waarvoor de cursist nog geen rijles heeft gehad, te restitueren

 

Vrijwaring

 • Autorijschool Vrancken vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaats gevonden. Voorvallen, die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, evenals bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden door de cursist, zijn van de vrijwaring uitgezonderd
 • Indien de cursist een rijles volgt ondanks dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn/haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de cursist Autorijschool Vrancken volledig voor de gevolgen hiervan. De cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen

 

Lesplanning

 • de cursist plant zelf zijn/haar lessen via de rijlesplanner dan wel in overleg met de instructeur.
 • Dit houdt in dat de cursist zelf verantwoordelijk is voor de planning en doorloop hiervan